W trosce o bezpieczne i przejrzyste przetwarzania danych osobowych oraz w związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) Kancelaria Signi S.A. (dalej „Signi”) przekazuje poniżej kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Signi Inspektorem Ochrony Danych, Weroniką Gębka, pod adresem e‑mail iod@kancelaria-signi.pl

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.

”Pokaż”

W związku z tym, że Signi jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami kilku Funduszy, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych może być:

 • EQUES DEBITUM  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • Eques Michael Strom Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • EQUES MS Creditum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • EQUES Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny lub
 • VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk.

Informację na temat Administratora danych (obecnego wierzyciela) otrzymali Państwo
w zawiadomieniu o cesji wierzytelności. Informację w tym zakresie mogą Państwo otrzymać również kontaktując się z Signi.

Administrator otrzymał Państwa dane od poprzedniego wierzyciela, którym mógł być np. fundusz sekurytyzacyjny, firma pożyczkowa lub firma telekomunikacyjna, na skutek zawarcia z tym podmiotem umowy cesji wierzytelności wynikających z zawartej przez Państwa umowy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy wskazanej powyżej, w tym szeroko pojętej obsługi Państwa zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niezależnie od tej podstawy, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami na podstawie art. 193 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w szczególności uzyskiwania przez administratora świadczeń z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności (w tym na skutek dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) oraz w celach statystycznych.

Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych Kancelarii Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora i Signi (np. serwisanci oprogramowania Signi), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), inne firmy wspierające Signi w procesie windykacji, podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej, a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów.

Administrator może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie danych osobowych:

1) dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości;

2) dane teleadresowe, w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

3) dane dotyczące zadłużenia i jego obsługi, w szczególności datę zawarcia umowy, sposób jej wykonywania, wysokość zadłużenia, terminy spłaty;

4) dane dotyczące sytuacji materialnej i osobistej, w tym zawodowej i rodzinnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami tj. przez okres dochodzenia wierzytelności, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane Administrator może przekazywać partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zapewniają stosowane zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo otrzymać kopię tych zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: rodo@eitfi.pl, przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w celu możliwie najszybszego ich rozpatrzenia prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Inspektorem Ochrony Danych  Kancelarii Signi S.A. Weroniką Gębka poprzez adres e-mail: iod@kancelaria-signi.pl.

”Zwiń”

Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem

”Pokaż”

Kancelaria Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A, „Signi”) jest Administratorem Państwa danych osobowych  – jeśli zawierają Państwo z Signi umowę lub prowadzą relacje biznesowe lub nawiązują kontakt za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularza na stronie internetowej.

W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
 • wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Państwa dane osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą nam usługi IT, usługi kurierskie oraz pocztowe,  bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych.

Państwa dane Administrator może przekazywać partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zapewniają stosowane zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo otrzymać kopię tych zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

W każdym przypadku mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

”Zwiń”

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z wejściem do siedziby Signi

”Pokaż”

Kancelaria Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A, „Signi”) jest Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w związku z wejściem oraz przebywaniem w siedzibie Signi, w tym dane z monitoringu oraz wizerunek.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w siedzibie Signi,
 • ochrony osób i mienia, w szczególności dla potrzeb ograniczenia dostępu do wybranych stref/obszarów tylko do osób do tego upoważnionych,
 • związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Państwem
  a Administratorem.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w siedzibie Signi, ochrony mienia oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami i ich kierowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wejścia
i przebywania na terenie Signi – nie jest możliwe wejście na teren Signi bez wejścia w strefę monitoringu.

W przypadku zapisów z monitoringu będziemy je przechowywać co do zasady przez okres trzech miesięcy, chyba że nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub powzięliśmy wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim wypadku termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają nas
w zapewnieniu bezpieczeństwa, firmom IT, a w przypadku monitoringu także firmom ochroniarskim.

W każdym przypadku mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

”Zwiń”

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z rekrutacją

”Pokaż”

Kancelaria Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1-1A, „Signi”) jest Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, przekazanych wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące dane osobowe (przetwarzanie niektórych danych osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne dane osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu. Podstawą przetwarzania związaną z obroną przed potencjalnymi roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

Dane przechowywane są przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po roku od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

W przypadku rekrutacji Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.

Państwa dane Administrator może przekazywać partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze). Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zapewniają stosowane zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo otrzymać kopię tych zabezpieczeń, w szczególności kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

”Zwiń”

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Zamknij