Your First FAQ Question
15 lipca 2021
Czym jest cesja wierzytelności?
5 sierpnia 2021

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych

W związku z tym, że Signi jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami kilku Funduszy, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych może być:

  • EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności lub
  • EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności lub
  • EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności lub
  • EQUES Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności lub
  • VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności

z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk.

Informację na temat Administratora danych (obecnego wierzyciela) otrzymali Państwo
w zawiadomieniu o cesji wierzytelności. Informację w tym zakresie mogą Państwo otrzymać również kontaktując się z Signi.

Ponadto informujemy, że  aktualizujemy i uzupełniamy dane osobowe w oparciu o informacje, które uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana a także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak w szczególności KRS, CEiDG, biura numerów telefonicznych, jak również od firm świadczących usługi ustalania, uzupełniania i aktualizacji danych teleadresowych, świadczących usługi detektywistyczne  oraz podmiotów wspomagających nas w procesie windykacji. W przypadku, gdy zostało wszczęte lub toczyło się postępowanie egzekucyjne dotyczące zadłużenia, możemy również uzyskiwać lub aktualizować dane osobowe na podstawie informacji otrzymanych od organów egzekucyjnych, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej i w celach:

  1. a) wykonania zawartej przez Państwa umowy wskazanej powyżej, w tym szeroko pojętej obsługi zobowiązania (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w tym w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami na podstawie art. 193 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych i archiwizacyjnych;
  3. c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w tym:

– zarządzania wierzytelnościami, w tym ustalania i dochodzenia roszczeń na drodze polubownej, postępowania sądowego i egzekucyjnego, wyceny i obrotu wierzytelnościami, w zw. z art.193 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

– uzyskiwania przez Administratora świadczeń z tytułu sekurytyzowanych wierzytelności (w tym na skutek dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej),

–  w celach statystycznych, na potrzeby tworzenia analiz dotyczących dochodzenia wierzytelności,

–  obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, w tym przed organami ścigania oraz organami administracji publicznej,

– w celu obsługi otrzymanych wniosków, skarg i reklamacji,

– w celu aktualizacji, uzupełniania danych i dokumentowania informacji udzielonych w trakcie rejestrowanych rozmów telefonicznych dotyczących obsługi Państwa wierzytelności. Nagrywanie rozmów telefonicznych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora i stosowane jest również w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi Klienta.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora (np. serwisują nasze oprogramowanie), profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, firmy świadczące usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), firmy świadczące usługi ustalania, uzupełniania i aktualizacji danych teleadresowych oraz inne firmy wspierające nas w procesie windykacji), biura informacji gospodarczej, podmioty, które prowadzą bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej a także podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami mogą być również podmioty, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych osobowych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze, dla celów postępowania sądowego lub dochodzenia roszczeń.

W szczególności informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych Kancelarii Signi S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000647626) (tj. podmiotowi zajmującemu się zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami Funduszu).

Administrator może przetwarzać w opisanych wyżej celach następujące kategorie Państwa danych osobowych:

1) dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości;

2) dane teleadresowe, w szczególności nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;

3) dane dotyczące zadłużenia i jego obsługi, w szczególności datę zawarcia umowy, sposób jej wykonywania, wysokość zadłużenia, terminy spłaty;

4) dane dotyczące sytuacji materialnej i osobistej, w tym zawodowej i rodzinnej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami tj. przez okres dochodzenia wierzytelności, ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa (np. księgowe, podatkowe lub archiwizacyjne) będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami RODO – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).

Administrator nie przekazuje danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail rodo@eitfi.pl, przy czym w przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w celu możliwie najszybszego ich rozpatrzenia prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Inspektorem Ochrony Danych w Kancelarii Signi S.A. iod@kancelaria-signi.pl.

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla poprawnego dzialania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji

Nasza strona internetowa korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na Twoim komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących Twojej aktywności w Internecie - są konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania strony. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nich informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika (np. zapamiętanie języka, w jakim ma być wyświetlana strona). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce w każdej chwili, dzięki czemu nie będą zbierane takie informacje. Z uwagi jednak na funkcjonalny charakter tych plików, ograniczenie ich stosowania może jednak powodować, że niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Zamknij